SDÜ Belgelendirme Kılavuzu indir

Başvuru

İş ve Meslek Danışmanlığı sınavına girebilmek için ön şart, herhangi bir yükseköğretim kurumunun en az lisans seviyesinden mezun olmaktır.

Sınava başvurmak için gerekli belgeler şunlardır:

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu
Sınav ücretini yatırdığına dair ( Dijital veya şubeden alınmış) TC kimlik numaraları yazılı banka dekontu veya bankamatik makbuzu
Diploma Fotokopisi (Elden teslimlerde noter onaylı suret veya aslıyla birlikte fotokopisi, kargo ile gönderimlerinde ise noter onaylı sureti gereklidir.)
Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)
Engelli adaylar için engel durumunu gösteren sağlık raporu
Adaylar başvurularını internet üzerinden veya şahsen başvuru ile yapabilmektedir. Adaylar Aday Başvuru Formunu diğer belgelerle birlikte T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜSEM) Personel Belgelendirme Birimi Bahçelievler Mah. 102. cadde no:24 Merkez / ISPARTA Eski Güzel Sanatlar Fakültesi (BaridaHotels yanında) adresine elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Sınava gelirken aday sınav giriş belgesi ve resmi bir kimlik belgesi ile birlikte gelmek zorundadır. Adaylar sınav giriş belgesi sınav anına kadar web sayfasındaki kişisel hesaplarından çıktısını alabilirler.

Sınav ücreti yasamboyu.sdu.edu.tr/personelBelgelendirme web sitesinde yer alan hesap numaralarına yatırılır.

Belge almak isteyen adaylar tüm sınav birimlerinden başarılı olmak zorundadır. Bununla birlikte sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu yazısı verilir.Mesleki Yeterlilik Belgesi için ilk defa girdiği sınavda başarısız olan adaylar, başarısız olduğu bölümden bir sonraki sınava ücretsiz girebilir. 1 yıldan fazla ara verilmesi durumunda her iki bölümden tekrar sınava girilir.

Yıllık sınav takvimi ilk sınavdan iki ay önce web sitesinde ilan edilir. Sınav tarihinden en az 1(bir) hafta önce sınav yeri ve saati yasamboyu.sdu.edu.tr/personelBelgelendirmeweb sayfasında ilan edilir. İlan edilen saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar. Bu sebeple sınava giremeyen adaylara yatırdıkları ücret iade edilmez ve başka bir sınav tarihi verilmez. Yeni bir sınava girmek için tekrar başvuru aşamasından geçmeleri gerekir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular Personel Belgelendirme Prosedürüne göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sınav planlaması yapılır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda eksik bilgi veya belgesi olan başvuru sahiplerinden bu bilgi ve belgeleri tamamlamaları istenir. Gerekli bilgi ve belgeyi tamamlayanların durumları tekrar değerlendirilir ve uygun bulunanların başvuruları kabul edilir.

Sınavın İptali

Yapılması planlanmış ve duyurulmuş sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda adaylar, başvuru formunda belirttikleri e-posta adresleri üzerinden bilgilendirilirler. SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi, kendi içinde yaşanan aksaklık nedeniyle hiçbir adayının mağduriyet yaşamayacağını garanti eder. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar bilgilendirilir.

Sınav Uygulaması

Teorik Sınav Detayları:

Teorik sınavların tüm birimleri (A1, A2, A3) tek oturumda tamamlanır. Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav anına kadar web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını alabilirler. Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınavlarda uyulacak kurallar SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi web sayfasında bildirilir. Performans sınavlarına girebilmek için teorik sınavlardan başarılı olmak şartı aranmamaktadır. Belge almak isteyen adaylar sınavların tümünden başarılı olmak zorundadır. Bununla birlikte, sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu yazısı verilir.Adaylar sınavlarla ilgili her türlü bilgilendirmeyi “https://semper.sdu.edu.tr” web adresinden takip etmelidir.

Performans Sınavı Detayları:

A1/P1 Danışan Görüşmesi Uygulaması:
Adaylardan bu bölümde; 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın kendisine sunulanlar arasından rastgele seçeceği bir senaryo çerçevesinde, danışan rolü oynayan tiyatrocu karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir. Danışan rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, agresif, saldırgan, konuşkan vb.) göstermesi durumunda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği önem taşımaktadır. Bu bölüm için asgari 10 dk.’lık sürenin planlı şekilde kullanılması, 15 dk.’nın aşılmaması gerekmektedir. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

A2/P1 İşverenlere, Eğitim Ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Yürütülen Faaliyetlerin Bir Konusu İle İlgili Sunum Uygulaması:

Adaylardan bu bölümde 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın, kendisine sunulan sunum konuları arasından rastgele seçmesi istenir. Bu konular sınavdan önce web sitesinde ilan edilir. Adaylar her bir konu için powerpoint sunum hazırlanmak zorundadır. Sunum süresi min. 5 dk, max, 10 dk.dır. Adaylardan bu süreyi etkin kullanmaları ile birlikte sunum içeriği ve sunum tekniklerine uygun etkili bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Adayların yayınlanan konulara çalışmış olarak gelmeleri ve yanlarında sunum materyali ile gelmeleri istenmektedir. Sınav salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazları bulunacak olup aday tarafından sunum esnasında kullanılacaktır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Yeterlilik Birimleri:

İş ve Meslek Danışmanlığı/Seviye-6-A1: İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş ve Meslek Danışmanlığı/Seviye-6-A2:İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
İş ve Meslek Danışmanlığı/Seviye-6-A3: İş ve Meslek Danışmanlığı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi
Sınavlar, teorik ve performans sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Teorik ve performans sınavlarında Ulusal Yeterlilikteki birimlerde belirtilen puanı alan aday başarılı sayılır.

Sınav gözetmenlerince adayların oturma düzeni ve kimlikleri kontrol edilir. Adayların oturma düzeni kâğıtlarını görmeyecek şekilde oluşturulur. Sınav salonuna sınavla ilgili herhangi bir doküman getirilmez. Sınav salonuna getirilen elektronik cihazlar ve alıcılar (cep bilgisayarı, cep telefonu, çağrı cihazı, tablet vb.) sınav başlamadan önce sınav gözetmeninin masasına bırakılır. Üzerinde elektronik cihaz veya alıcı ile tespit edilen aday için tutanak tutulur. Sınav Usulsüzlük, Kopya Formunda kayıt altına alınır. Teorik sınavlarda optik formların adaylarca doldurulması gereken kısımlar kontrol edilir. Sınav süresi sınav başlamadan önce adaylarla paylaşılır. Sınavlarda adayların birden fazla seçeneği işaretlediği cevaplar yanlış olarak değerlendirilir.

Sınav esnasında yaşanan usulsüzlük, hile veya kopya girişimleri sınav gözetmenlerince/değerlendiricilerince Sınav Usulsüzlük Kopya Formunda kayıt altına alınır.

Sınavların Değerlendirilmesi

Yazılı sınavlarda adaylardan optik okuyucuya işaretlemelerini, sınavdan önce gösterilen şekilde yapmaları beklenir. Birden fazla işaretleme yapılan sorular yanlış sayılır.

Sınav değerlendirmesi Personel Belgelendirme Prosedürüne göre yapılır. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Teorik sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

Performans sınavlarında sorular ve başarı kriterleriUlusal Yeterlilik dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme esnasında bir sorunun hatalı olduğu görülürse soru iptal edilir. Değerlendirme puanları Ulusal Yeterlilikte açıklanan puanlamaya göre yapılır. Buna göre A1-A2 alanından %70başarı gösteren, A3 alanından %60 başarı gösteren adayların sınavı başarılı sayılır. A3 birimini performansa dayılı sınavı bulunmamaktadır.

Sınav Sonuçlarını İlan Edilmesi

Teorik ve performans sınav sonuçları ile adayların “Mesleki Yeterlilik Birimi Puanı” sınavdan sonra en geç 15 iş günü içerisinde yasamboyu.sdu.edu.tr/personelBelgelendirmeweb sayfasında ilan edilir. Sınav sonuçları adayın TC Kimlik Numarası ile sorgulanır.

Sınav Kuralları

Sınav gözetmeni tarafından belirtilen kurallara uygun oturmak,
Sınav sırasında adayların yanında herhangi bir elektronik cihaz, not, kitap veya dosya bulunamaz. Adaylar yanlarında getirdikleri elektronik cihaz veya alıcıları (cep bilgisayarı, cep telefonu, çağrı cihazı, tablet vb.) sınav başlamadan önce sınav gözetmeninin masasına bırakmalıdır,
Adayların yanında herhangi bir not, kitap ya da dosyanın bulunmaması gerekir,
Yazılı sınav esnasında herhangi bir ihtiyaç için sınav salonundan çıkmak yasaktır,
Adayın kopya çektiğinin tespit edilmesi halinde kâğıdı alınır ve gözetmen tarafından hakkında “Sınav Usulsüzlük Kopya Tutanağı” tutulur.
Adayın sınav başlamadan 15 dk. önce sınav salonunda bulunması gerekir.
_Cevaplar dağıtılan optik okuyucu üzerine işaretlenir.

_Aday sınava geç kalırsa eğer ilk 15 dk. İçinde sınava alınabilir.

_Sınav başladıktan 15 dk. Sonra adaylar sınav salonuna alınmazlar,

_Sınav bitimine 15 dk. Kala sınav salonunu terk etmek yasaktır,

_Sınav esnasında diğer adayların dikkatini dağıtacak, sınav salonunun huzurunu bozacak her türlü davranış yasaktır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.